טיוטת צו לפי סעיף 55(1)

07 יול 2024
אתר החקיקה הממשלתי אתר החקיקה הממשלתי

מטרת התיקון המוצע, לאפשר לכל חבר אגודה לייפות בכתב את כוחו של קרובו כמורשהו באסיפה הכללית של האגודה. מוצע לקבוע כי הגדרת "קרוב" תכלול בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה או צאצא.

סעיף 16(2) לפקודת האגודות השיתופיות קובע כי לכל חבר אגודה קול אחד, ומחיל איסור בדבר מינוי מורשים להצבעה, אלא במקרים חריגים המנויים באותו סעיף.

סעיף 55(1) לפקודה קובע, כי השר הממונה רשאי עפ"י צו כללי או מיוחד, לפטור כל אגודה רשומה מכל הוראה מהוראות הפקודה ורשאי הוא להורות שההוראות הללו תחולנה על האגודה באותם השינויים שיפורטו בצו.

בהתאם לאמור, בשנת 1968 במסגרת צו לפי סעיף 55(1), נכללה הוראה לפיה על אף האמור בסעיף 16(2) לפקודה, חבר אגודה שיתופית יהיה רשאי למנות את בן-זוגו כמורשהו באסיפה הכללית של האגודה.

דא עקא, מינוי המורשה מתייחס רק למצב בו יש לחבר האגודה בן זוג. כתוצאה מכך חברי אגודה אשר אין להם בני זוג אינם יכולים לייפות את כוחו של אחר לצורך ההצבעה ובכך נשללת זכותם להצביע ולהשפיע על קבלת החלטות שונות הנוגעות להתנהלותה של האגודה.

 

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום ט"ו בתמוז, התשפ"ד 21/7/2024 בשעה 23:59.
לתשומת לב: הזמן לקבלת הערות הציבור קוצר ל-14 ימים ו-8 שעות

 

 

לעיון בפרסום והעברת הערות

עודכן לאחרונה ב ראשון, 07 יולי 2024 18:30

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.